Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.actformorehappiness.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.actformorehappiness.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Act For More Happiness . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Act For More Happiness is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Act For More Happiness.

 

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Act For More Happiness te mogen claimen of te veronderstellen.

Act For More Happiness streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Act For More Happiness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.actformorehappiness.nl op deze pagina.

 

 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: een evenement dat wordt georganiseerd door Act for more Happiness tevens genoemd Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. D. Organisator: Act for more Happiness
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk evenement.

 

Artikel 2 Deelname
1. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen, indien hij het de volledige inschrijvingsprocedure heeft doorlopen en het ticketgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
2. Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te nemen, wordt het betaalde ticket niet gerestitueerd. Er mag wel iemand anders voor in de plaats deelnemen.
3. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen.
5. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

 

Artikel 3 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond een Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 4 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.
De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

De Organisator mag het beeldmateriaal dat tijdens het event gemaakt wordt, gebruiken voor publicatiedoeleinden. Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van het beeldmateriaal door de Organisator.

 

Enschede, juni 2018 Act for more Happiness